توضیحات شغل

استخدام متصدی لاکر روم در میکامال کیش

موقعیت مکانی