توضیحات شغل

نیازمند نیروی توانای ظرفشورهستیم
تعیین مبلغ حقوق بستگی به توانایی شما دارد
دارای اسکان، دارای بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، دارای وعده کامل غذایی، سرویس ایاب و ذهاب
دارای پاداش و بهره وری
معرفی نامه جهت تسهیلات بانکی پس از یک دوره کار مستمر

مزایا
محل اسکان, بیمه, وعده غذایی صبحانه, وعده غذایی ناهار, وعده غذایی شام, سرویس رفت و برگشت, وام پرسنلی

موقعیت مکانی